ارتباط نامشروع به اجبار همسر/متهمان جسد مقتول را مثله كرده و به آتش كشيدند