برگزاري مذاکرات ايران و شرکت هاي اروپايي براي صادرات گاز در ماه آينده