نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد