ببر سفید بعد از ارائه گواهی دامپزشکی وارد ارم سبز شد