پوستر هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت فتح خرمشهر رونمایی شد