ایجاد مقطع ارشد روانشناسی بالینی کودک در دانشگاه علم و هنر