اولین آنتالوژی شاهنامه در فرهنگسرای فناوری اطلاعات رونمایی می شود