کودکان در نمایشگاه کتاب فرهنگ مصرف بهینه آب می آموزند