انسان برگزیده از نگاه قرآن کسی است که تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرد