کواچ: شرایط اردوی خوبی داریم/ صنوبری و عابدینی متفاوتند