استفاده از فرش دستباف ایرانی در آیین های رسمی کشور