دیدار مسئولین ستاد عالی کانون های مساجد با علما و مراجع در قم