اجازه نمي‌دهيم عده‌اي سودجو، کشاورزي عجب‌شير را با بحران مواجه کنند