فروپاشی تحريم‌ها پيش از توافق، نتیجه مذاکرات با ایران را نشان می‌دهد