پيشمرگان مسلمان كرد بسترهای امنیت پایدار منطقه را فراهم کردند