معرفی دویستمین خبرنگار افتخاری «یک برش زندگی» در اصفهان