گزینه‌های اجرای تبصره مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در هیئت دولت بررسی شد