با شکایت محیط زیست،فعالیت نفتی در غرب کارون متوقف شد