«عباس» از ارائه طرحی فرانسوی درباره فلسطین به شورای امنیت خبر داد