همکاری شهرداری تهران با وزارت جهادکشاورزی در مبارزه با سفیدبالک ها