طلاب و روحانیون شهرستان دیر حکم اعدام شیخ نمر را محکوم کردند