پاکیائو: من برنده‌ واقعی‌ام چون باعث شدم می‌ودر حداقل یک بار خدا را شکر کند