استیم از نظر تعداد کاربران همزمان باز هم رکوردشکنی کرد