ساخت سلول‌های نانوی جدید که مانند حافظه مغز عمل می‌کنند