داروخانه تنها مرجع رسمی فروش داروست/ پزشکان خارج از فهرست دارو تجویز نکنند