حضور فرماندار در بیمارستان و حاشیه شهر در کنار معتادین و بینوایان