صنعت گردشگری مقوله‌ اقتصاد مقاومتی/ خلا توسعه گردشگری درفومن