همکاری شهرداری با وزارت جهادکشاورزی درباره مگس سفید