آقای میرزاده! سفرهای خارجی خویشاوندان درجه یک شما با شهریه دانشجویان انجام می‌شود