فواد معصوم: به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات‌هسته‌ای به نفع دوستداران صلح خواهد بود