دولتمردان در جلسه امروز بررسی کردند: گزینه‌های دولت برای دور جدید حذف یارانه ثروتمندان