تیم مذاکره کننده باید مواظب فضاسازی امریکایی ها باشد/نباید از اقدامات ظاهرسازانه دشمن ذوق زده شد