«علی دایی» خیرین را به مشارکت در مدرسه سازی دعوت کرد