۳میلیون بازدید ازسایت نمایشگاه/ مصلی به «باب القبله» متبرک شد