باشگاه رزمی شهید موسوی در کمانگر کلای بابل با حضور مسئولین و ورزشکاران افتتاح شد