تمامیِ کتاب هایِ یغما گلرویی در پی نامه اعتراض آمیز به رئیس جمهور از نمایشگاه کتاب جمع آوری شد