کمک کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مردم مظلوم یمن