حرکت پیاده زائران به سوی کاظمین با وجود تهدیدهای امنیتی + فیلم