بهره برداری ازبزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی کشور در زمینه پرورش آبزیان