سکوت در برابر تصمیمات غیرکارشناسی دولت خیانت است/ چه اشکالی دارد از نسبتم با برادرم استفاده کنم؟