ادامه پیشروی های ارتش سوریه در القلمون/تسلط بر 50 درصد راس المعره