تكذيب خبر تلف شدن هزاران ماهی در جزیره کیش/مشاهده صدها ماهی تلف شده