آخرین نشست خبری قبل از مسابقه سرمربیان سرخابی در لیگ چهاردهم