مسابقات بین المللی قرآن به صورت زنده از رادیو قرآن پخش می شود