شش میلیارد و 500 میلیون ریال سهام در بورس قزوین مبادله شد