انتصاب قائم مقام ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری