پادشاه عربستان یک میلیارد ریال به مرکز امداد ریاض اختصاص داد