نوبتی هم باشد، نوبت قهرمانی تراکتورسازی است | مقابل راه آهن شرافتمندانه بازی می کنیم | از دربی تهران ب