70 درصد نوجوانان بدون هدف از فضای مجازی استفاده می‌کنند/ والدین سواد رسانه‌ای خود را افزایش دهند