همکاري شهرداري تهران با وزارت جهادکشاورزي درخصوص سفيدبالک ها